بدگویی واصطلاح مذموم زیرآب زنی

بدگویی وزیر آب زنی یک عمل مذموم

 

 معمولادر زندگی ومحل کار مجموعه ای ازانسان های مختلف با قابلیت ها وفرهنگ های تربیتی متنوع  مشغول به کار هستند  که در فرایند کاری می توان بانگرش مثبت به آنها اعتماد کرد . اما گاهی افرادی هستند که به دلایل مختلف نقش تخریب شخصیت فرد دیگری را نزد دوستان ،بستگان ، همکاران ،مدیران  وسرپرستان آن مجموعه ایفا می کنند که باعث آزار و ناراحتی دیگران می شوند  وبه تدریج فضای محل کار وزندگی مسموم و از سویی کارایی  واز سوی دیگر رضایت شغلی ولذت  زندگی از محیط کار  و.... کاهش و منجر به سلب  آرامش می گردد.

 

 * نشانههای بدگویی و زیرآبزنی در روابط اجتماعی ومحل کار

 این رفتار نامناسب به هر شکل که رخ دهد به معنی بدگویی وفاصله انداختن  فاصله ذهنی مثبت فردی در مقابل دیگران است که در نتیجه آن فرد مذکور موقعیت اجتماعی کاری و یا محبوبیت وجایگاه خود را به تدریج متزلزل و از دست بدهد.

  1- گاهی فردی احساس می کند با حضور فرد دیگر به ارتقاء شغلی ،کسب پاداش و... که لیاقت آن را دارد نمی رسد.

 2-  گاهی فرد احساس می کند رفتار عاطفی و ........... مدیر نسبت به او تغییر کرده وبیشتربه سمت فرد دیگری سوق داده شده است.

 3- ممکن است  احساس کند منافع  کوتاه مدت وبلند مدت او به خطر افتاده است.

 4-  احساس می کند فرد یا افرادی از همکاران  ودوستان او از وی دوری می کنند واورا در جمع خود نمی پذیرند.

 5-  به طور نا گهانی تغییر رفتار می دهد واگر با فردی رفتار عادی وبا عطوفت داشته ویا رفتار غیر عادی تغییر موضع می دهد ورفتاری متناقض نسبت به قبل از خود بروز می دهد.

 همه موارد فوق وسایر رفتار های غیر معمول دیگر موجب می شود تا با سخن چینی ، بدگویی وگزارش های درست ونادرست روابط بین فردی   خانوادگی ،دوستان ،همکاران ومدیران وسرپرستان مستقیم وغیر مستقیم مجموعه محل کار خود را مدیریت نماید وبه اهداف مورد نظر خود دست یابد، این پدیده ناخوشایند ومذموم، مانع ایجاد روابط انسانی، ،روابط اجتماعی تحقق اهداف سازمانی وشکوفایی قابلیت های فردی وگروهی می گردد.

 همانطور که اشاره شد بخش زیادی از این عادت های ناپسند در افراد به روش های تربیتی و سبک زندگی خانوادگی آنان وبخش دیگری از آن به مخاطبین و مدیران سازمان ها و افرادی که گزارش هایی از این دست را دریافت و می پذیرند هم بستگی دارد.

 شیوه های بدگویی وژیر آب زنی

 1- ارائه اطلاعات نادرست در خصوص یک فرد  تلاش  مذبوحانه در جهت نسبت دادن  انجام عملی  به فردی که از سوی  فرد مورد نظر سر نزده باشد.

   2  - ارائه اطلاعات صحیح درمورد یک فرد: در این شیوه یک عمل نادرست فرد، برجسته و بزرگ نمایی  می شود وبه فرد مورد نظر،همکاران ویابه مدیر سازمان و... گزارش می شود تا به این ترتیب موقعیت فردی یاکاری اورا تضعیف و یا آنکه جایگاه اجتماعی اورا تخریب نماید.

   3-   ترکیب اطلاعات صحیح و نادرست در مورد یک فرد  فردی که دچار این پدیده روانی واجتماعی است  به تدریج حرفه ای می شود واطلاعات درست ونادرست را ترکیب وبر پیچیدگی آن می افزاید وبه انحاء مختلف  در تفسیر اطلاعات بر مبنای نگرش خود والقاء به دیگران ومدیران مسیر تاثیر گذاری خود را طی می کند.

 *  چگونه باید با این رفتار ناهنجار اجتماعی مقابله کرد؟

 اگر احساس می کنید  فرد وهمکارتان نسبت به کار،شخصیت ، جایگاه اجتماعی و....... شما رفتار نامناسب دارد به کارگیری موارد زیر توصیه می شود.

 1-   در زندگی فردی واجتماعی باید بنا را بر اعتماد وحسن روابط گذاشت  وهرگز بنا را بر بدبینی نگذارید بلکه با  حُسن اعتماد روابط فردی واجتماعی خود را با رعایت احتیاط تنظیم کنید.

 2-  توجه داشته باشید بین بدبینی واحتیاط فاصله اساسی وجود دارد، بدبینی یک رفتار روانی ،اجتماعی است درحالی که احتیاط یک نکته ایمنی می باشد واگر بد بینی حاکم بر فضای ذهنی شما شد آرامش از زندگی ومحیط اجتماعی وکار سلب می شود.

3-  علل وعوامل  این رفتار از سوی همکار و... را به صورت محسوس ونامحسوس مورد بررسی قراردهید وبا تحلیل آن تا به یقین نرسیده ایداز هرگونه اظهار نظر وقضاوت خودداری کنید.

 4-  پس از اطمینان و اگاهی از صحت  رفتار فرد مورد نظر،بادوستان یاهمکارانی که به او اعتماد دارید ومطمئن هستید که اغراض شخصی وهوای نفس درآنان وجود ندارد بدون فراهم کردن زمینه تهمت نظرات  آن ها را جویا شوید.

 5-  سعی کنید خطا های رفتاری وکاری نداشته باشید تا فرد بدگو وزیرآب زن زمینه بروز وظهور پیدا نکند واگر خطایی مرتکب شدید در جهت پوشش آن  مرتکب خطای بزرگتری نشوید بلکه به موقع به اشتباه خود اعتراف وزمینه بروز هرگونه بهره برداری منفی را توسط دیگران از بین ببرید.

 6-  پس از کشف حقیقت وواقعیت  ومواجه شدن با فرد بدگو و....  باصلابت و منش رفتاری متعادل با او برخورد کنید واز انجام هر عملی که موجب نگرانی شود خودداری کنید وپس از گذشت مدتی به صورت مودبانه ومسالمت آمیز از او بخواهید اگر در مورد شما اشکالی وجود دارد بیان کند وبعدگلایه خودتان را مطرح نمایید.

 7-  با رفتار متین وموقر ، آنچه که شایسته شخصیت شما می باشد به صورت مستقیم وغیر مستقیم به او تفهیم کنید که شما درصدد مقابله به مثل نیستید وبه او کمک کنید که در مناسبات اجتماعی وکاری خود به موفقیت هایی دست یابد ،یقینا با نوع نگرش ورفتار شما او از کرده خود پشیمان ودر جهت اصلاح او قدم برداشته اید.

 8-  اگر روند بدگویی او استمرارداشت ،بدون اینکه زمینه ناخرسندی و نگاه منفی به فرد بدگو وزیر آب زن در ذهن مخاطب ویا مدیران حاصل شود موضوع را به آنان اطلاع دهید وبا همکاری یکدیگر در جهت خنثی کردن این نوع رفتار ها عمل کنید.

  *سخنی بامدیران و ...

 1-  گزارش های افراد را به دقت بررسی ،تحلیل واز مقاصد ارائه اطلاعات واصله وذینفع یا عدم آن اگاهی کامل داشته باشید.

 2- با مطالعه واشراف به روند اجرایی فعالیت ها  در محل کارخودامکان دور زدن افراد را توسط دیگران خنثی کنید.

 3-  مدیران بایدتوجه داشته باشند که ضمن شنیدن مطالب فردبنحوی رفتارکنند که طرف مقابل ناخشنودی شمارا احساس کند و زمینه بدگویی وزیرآب زنی در وی تقویت نشود.

 4-  وظایف ،انتظارات  وعملکرد مجموعه تحت مدیریت خودرا به نحوی رصد کنید که ارزیابی عملکرد هریک از افراد مبتنی بر شاخص های عملیاتی تعیین شده  واستاندارد های تعریف شده قابل اندازه گیری باشد.

5-  زمینه بروز هرگونه تبعیض در ذهن افرادی که با آنان در تعامل وفعالیت می باشید رفع گردد و این احساس به وجود آید که  تفاوت ها در عملکرد آنان می باشد ، واگر تشویق وپاداشی  به فرد وافرادی تعلق می گیرد به میزان فعالیت او  فراتر از وظایف می باشد نه روابط بین فردی

 6- اززحمات همکاران ، قدردانی و سپاسگزاری کنید وبا تشویق های کلامی ،نوشتاری و............. به وظایف مدیریتی در حوزه انگیزشی  وروابط انسانی عمل نمایید.

 7- فراموش نکنیم که  درروابط کاری عملکرد نا مناسب افراد مورد ارزیابی ونقد قرار می گیرد واز سرزنش وتخریب شخصیت فرد خودداری  وبالحن آرام و...... برخورد کنیدتا زمینه مقاومت را ازبین ببرید وزمینه اصلاح رفتار فراهم گردد.

8- به یاد داشته باشیدکه قبل از قضاوت درنحوه راه رفتن دیگران کمی با کفش های اوراه برویدوسپس  در باره اوقضاوت کنید.

9- مدیران شهامت پذیرش خطا ها وعذر خواهی در برابر عملکرد ونحوه رفتار با دیگران را در خود ایجاد ، تقویت و عملی کنند.

10- زمینه انتقاد منطقی را فراهم کنید تا روند اصلاح روش ها وبهبود کیفیت اجرایی فعالیت ها فراهم گردد وبه یاد داشته باشیدکه انتقاد را باانتقام مترادف ندانید.

 11-  از زمین  بخشش وسخاوت رایادبگیریم که دربرابر گرفتن دانه ای  صد ها دانه می بخشد.

12- محیط زندگی وکار را از تعامل ،تفاهم  و آرامش به تقابل ،تخاصم و تلاطم بدل نکنید.

 12- فراموش نشود ایجاد انگیزه های درونی ، علقه سازمانی  و.... توسط مدیر به عنوان نیروی محرکه یکی از مولفه های مهم در مدیریت سازمانی می باشد.

13- مدیران اثربخش ، از چهاردیواری تنگ من به در می آیند تا در میدان وسیع  خرد جمعی سبز و خرم  وبا طراوت ما پرواز کنند.

  و نکته پایانی :

 ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند

     هر آنکه خدمت جام جهان نما بکند

     کمال سر محبت ببین نه نقص گناه

     که هرکه بی هنر افتد نظر به عیب کند

 *  آنگونه رفتار کنید که دوست داریدبا شما رفتار شود.

 

/ 0 نظر / 26 بازدید