hxبررسی روند تغییرات کنکور سراسری در 10سال اخیر

به نام خدا

دانش آموز عزیز:

باسلام وآرزوی توفیق جنابعالی

 پس از حمد خداوند متعال وبا درود بر پیامبر اعظم (ص) وخاندان مطهر او، نیک می دانید موفقیت در عرصه های زندگی فردی واجتماعی  برای هر فرد نیازمند برنامه ریزی وآگاهی از تغییرات پیرامونی در هر زمینه ای می باشد ،اکنون که شما دانش آموزان عزیز وگرانقدر ضمن تحصیل ومطالعه  برای آمادگی آزمون سراسری نیز تلاش می کنید می طلبد تا با روند تغییرات کنکور سراسری آشنایی لازم راداشته باشید وبرنامه ریزی های درسی خود را برمبنای اطلاعات وآنچه پیش رو دارید قراردهید تا زمینه موفقیت خود را بیش از پیش رقم زنید قطعا علاقه مند هستید درآزمون سراسری با رتبه مناسب موفق به انتخاب رشته ودانشگاه مورد نظر خود باشید ،این مهم وقتی محقق می گردد که پیش زمینه های لازم فراهم گردد. در این راستانظر شما عزیزان را به مواردی که ضرورت دارد بدانید معطوف می داریم

1-  چگونه برنامه ریزی درسی داشته باشیم ؟ 2-  چگونه دروس را مطالعه کنیم ؟3- چرا میانگین عملکرد پذیرفته شدگان درکنکور سراسری درپاسخ دهی به سوالات آزمون با افت مواجه شده است ؟ 4- سهم کدام یک از پایه ها در سوالات کنکور سراسری بیشتر است(دروس پایه یا سال چهارم) 5- طراحی سوالات در چه سطحی از یادگیری می باشد؟ (تعریض کنکور وتعمیق کنکور چیست) 6- منابع سوالات کنکور چیست؟ 7- چه عواملی بر انتخاب رشته موثر است ؟8- کدام رشته ها ودانشگاه ها مورد اقبال پذیرفته شدگان کنکوربوده است؟ 9- پذیرفته شدگان با چه رتبه ودر کدام دانشگاه پذیرفته شده اند؟

هدف از این نوشتار و سایر پیام ها که به تدریج در اختیار شما قرارمی گیرد پاسخ به سوالات فوق می باشد ، تا باکمک به شما دانش آموزان واتخاذ روش های صحیح در برنامه ریزی درسی ویادگیری مطلوب زمینه  افزایش ضریب موفقیت در آزمون سراسری رابرای خود بیشتر فراهم کنید.با ما همراه باشید تا با تحلیل های آموزشی وآماری روند تغییرات کنکور سراسری را در طی 10 سال اخیر مورد بررسی قراردهیم  اما قبل از اینکه به سایر سوالات بپردازیم به لحاظ اهمیت موضوع  به سوالات 3 تا 6 پاسخ داده می شود ودر شماره های بعدی توضیحات لازم را ارائه خواهیم داد.

- هرسال سازمان سنجش وزارت تحقیقات وفناوری میانگین در صد پاسخگویی به سوالات کنکور سراسری در هر درس ومیانگین کلی دروس را اعلام می کند، با اندکی تامل وبررسی اجمالی در دو جدول شماره 1 و2 (رشته ریاضی وعلوم تجربی) مشاهده می شود که هرسال نسبت به سال قبل  میانگین پاسخ دهی به سوالات هر درس ومیانگین کلی دروس در کنکور سراسری توسط پذیرفته شدگان از افت محسوسی برخوردار  بوده وسیر نزولی داشته است(این موضوع در کلیه گرایش ها وجوددارد لیکن جداول مورد اشاره به این دورشته اختصاص دارد.مثال،در رشته ریاضی میانگین عملکرد پذیرفته شدگان درس فیزیک از46% در سال82 به11% در سال 91 کاهش داشته ومیانگین کلی دروس با اعمال ضریب هردرس از44% در سال 82 به 14% در سال 91 رسیده است ویا در رشته تجربی  درس فیزیک از15% در سال82 به 7% در سال 91 رسیده ومیانگین کلی دروس در این رشته از 35% در سال 82 به 13% در سال 91 افت داشته است واین روند برای کلیه دروس صادق می باشد، به طوری که میانگین کلی دروس  پذیرفته شدگان در سال 91به حدود یک سوم سال 82 کاهش یافته است.(اطلاعات کنکور92 هنوزتکمیل نشده )

جدول شماره1(میانگین درصد پاسخگویی به سوالات توسط پذیرفته شدگان ( رشته ریاضی)

      سال  درس

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

ادبیات

23

24

28

28

30

32

38

39

63

63

عربی

15

15

20

17

18

17

27

28

38

33

معارف

28

26

29

27

35

36

33

44

59

69

انگلیسی

19

21

19

22

21

25

31

36

44

45

ریاضی

10

7

7

10

13

15

12

23

25

30

فیزیک

11

12

10

16

15

17

27

18

41

46

شیمی

14

22

20

19

18

27

27

41

41

48

درصدکل

14

15

15

17

18

22

22

29

40

44

 

جدول شماره2(میانگین درصد پاسخگویی به سوالات توسط پذیرفته شدگان رشته تجربی

        سال درس

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

ادبیات

23

19

20

32

36

46

42

46

48

60

عربی

14

12

14

16

15

19

25

28

24

29

معارف

27

29

35

30

29

36

36

48

47

63

انگلیسی

11

11

18

11

22

19

26

24

37

40

زمین

4

4

6

6

8

12

9

9

9

9

ریاضی

7

6

6

6

8

11

11

13

11

12

زیست

13

18

18

22

24

27

30

32

41

38

فیزیک

7

6

6

11

15

14

17

19

19

15

شیمی

12

21

21

22

34

25

35

45

44

39

درصدکل

13

18

18

19

23

24

28

32

35

35

 

  • ·          دلائل روند  این افت  را کجا باید جستجو کرد ؟

- علل افت عملکرد پذیرفته شدگان کنکور در سال های اخیر را باید در چند محور مورد بررسی قرارداد

1-اولین مورد توسعه کمی دانشگاه ها و ایجاد ظرفیت ها در پذیرش دانشجو می باشد که در طی ده سال گذشته چشمگیر بوده است (پیام نور ،شبانه ،غیر دولتی و..........)

2-  دلیل دیگر این افت را با ید در سیاست گذاری سازمان سنجش در تعریض کنکور(افزایش تعداد سوالات از دروس پایه) وتعمیق کنکور وکیفیت سوالات(طراحی سوالات از سطوح بالای حیطه شناختی) مورد جستجو قرارداد.

در بررسی سوالات کنکور می توان به دومعیار درجه دشواری و حیطه شناختی سوالات نیزاشاره داشت ، باید گفت ضریب دشواری سوالات به عملکرد شرکت کنندگان در آزمون سراسری بستگی دارد و یک معیار آماری است وپس از برگزاری آزمون واعلام نتایج تحلیل سوالات بدست می آید که نتایج تحلیل 4سال( 82،83 و91تا92) در رشته های ریاضی وتجربی  به شرح جداول 3و4 آورده شده است.

با بررسی جدول توزیع درجه دشواری سوالات در هر گروه آزمایشی (ریاضی وتجربی) مشاهده می شود که توزیع درجه دشواری سوالات کنکور دراین 4 سال تغییر محسوسی نداشته وتقریبا از یک توزیع همگن برخوردار بوده است،البته باید توجه داشت که بالا بودن حیطه شناختی یک سوال لزوما به معنای دشوار بودن آن سوال نیست .

جدول شماره3(توزیع درجه دشواری سوالات در رشته ریاضی)

رشته ریاضی

سال

ساده

متوسط

سخت

82

39%

48.5%

13%

83

38%

50%

12%

91

35%

50%

15%

92

30%

55%

15%

جدول شماره4 (توزیع درجه دشواری سوالات در رشته تجربی)

رشته  تجربی

سال

ساده

متوسط

سخت

82

19%

51%

30%

83

17%

56%

27%

91

18%

52%

30%

92

19%

48%

33%

 

* سهم سوالات دروس پایه وچهارم در کنکور سراسری

هر ساله در کنکور سراسری تعدادی از سوالات از کتاب های درسی پایه های اول تا سوم در هر گروه آزمایشی(به صورت مستقیم ویا ترکیبی)و تعدادی نیز ازدروس پایه چهارم طرح می شود. با بررسی وتحلیل جداول شماره 5و 6 (گروه های آزمایشی ریاضی وعلوم تجربی) مشاهده می شود که از سال 82 نسبت سهم سوالات کنکور سراسری از سال چهارم کاسته وبه سوالات دروس پایه افزوده شده است بنحوی که در سال های اخیر دروس پایه حدود 70% سوالات کنکور را به خود اختصاص داده است، این روند را تعریض کنکور می گویند.

جدول شماره5(سهم سوالات دروس پایه وسال چهارم درگروه ریاضی)

پایه

سال

سهم دروس پایه (اول تا سوم

سهم دروس سال چهارم

جمع

82

36.96%

63.04%

100%

83

38.72%

61.28%

100%

91

64.68%

35.32%

100%

92

68.94%

31.06%

100%

جدول شماره 6  (سهم دروس پایه وچهارم در سوالات کنکورسراسری رشته علوم تجربی)

پایه

سال

سهم دروس پایه (اول تا سوم

سهم دروس سال چهارم

جمع

82

46.68%

53.32%

100%

83

46.27%

53.73%

100%

91

67.04%

32.96%

100%

92

65.56%

34.44%

100%

*حیطه شناختی سوالات

اندیشمندان در حوزه علوم تربیتی تلاش داشته اند که مراحل یادگیری انسان را طبقه بندی نمایند، یکی از معروف ترین آن ها طبقه بندی بلوم است که با مدل تجدیدنظر شده توسط شاگردان او(کراس وول،اندرسون)این طبقه بندی مطرح و بیشترین مقبولیت را دربین اندیشمندان حوزه علوم تربیتی دارد واز آن به عنوان بهترین طبقه بندی یادگیری انسان یاد می کنند. بلوم براین باوراست که یادگیری در انسان با به یاد آوردن آغاز می شود(مرحله اول یادگیری درهر شخص زمانی است که بتواند آن چیزی را که آموخته است به یادآورد) و دارای مراحلی است.حیطه شناختی 6 مرحله(طبقه) را شامل می شود که به ترتیب رخ می دهد و هر مرحله پیش نیاز مرحله بعدی محسوب می گردد.

 طبقه بندی یادگیری

آموختن وبه یاد آوردن

فهمیدن ودرک کردن

به کاربستن

تحلیل کردن

ارزیابی کردن

ترکیب وخلق کردن

                                                            

(به یاد آوردن ،فهمیدن ودرک کردن، به کاربستن ،تحلیل کردن ،ارزیابی کردن ، ترکیب وخلق کردن)یک فرد پس از فراگیری یک حیطه به حیطه بعدی دست می یابد ،بنابر این تا  موضوعی را به یاد نیاورد نمی تواند بفهمد ودرک کند وتا زمانی که درک نکند نمی تواند به درستی به کارببرد وبه همین طریق تا تحلیل ،ترکیب وخلق کردن ادامه دارد .

سه حیطه اول یادگیری را (به یادآوردن ،فهمیدن وبه کاربستن ) سطح پایین یادگیری وسه حیطه بعدی(تحلیل ،ارزیابی وخلق کردن )راحیطه شناختی سطح بالا می نامند.باتوجه به توضیحات اندک دررابطه با حیطه های شناختی، ضروری است به تحلیل تغییرات سوالات کنکور در این زمینه بپردازیم.به منظور پرهیزازتعددجداول (10سال اخیر)به چهارسال (82 ،83 و91،92 اکتفا شده است )همانطور که درجداول 7و 8 مشاهده می شود در سال های اخیر سهم سوالات با حیطه های شناختی(طبقه بندی) بالا تقریباً دوبرابر شده است ،یعنی طراحان سوالات کنکور به لایه های عمیق تر کتاب های درسی توجه داشته اند وسوالات را در سطوح بالا طرح کرده اند، حیطه شناختی سوالات کنکوراز به یاد آوردن به سوی ارزیابی کردن سوق داده شده، لذا ضروری است دانش آموزان عزیز برای پاسخ گویی به این قبیل سوالات یادگیری خودرا بیشتردر حد تسلط بر مفهوم تجربه کنند .این مهم به  تعمیق کنکور ، تعمیق یادگیری ویا مفهومی شدن سوالات کنکور معروف شده است.     

 

جدول شماره 7 (توزیع حیطه شناختی سوالات کنکور سراسری در گروه ریاضی)

                         حیطه شناختی

سال

حیطه اول شناخی سطح پایین به یاد آوردن ،فهمیدن ،کاربستن

حیطه دوم شناختی سطح بالا(تحلیل ،ارزیابی کردن ،خلق کردن)

82

81.5 %

18.5 %

83

82.35%

17.65%

91

67.66%

32.34%

92

64.68%

35.32%

 

جدول شماره 8 (توزیع حیطه شناختی سوالات کنکور سراسری در گروه تجربی)

    &nbs

/ 0 نظر / 450 بازدید