چگونه درس دینی را برای کنکورسراسری مطالعه کنیم

درس دین
وزندگی را چگونه برای کنکور بخوانیم

 

1- همه درس های کتاب های دین وزندگی راازسال دوم پایه به سمت  سال
چهارم
خیلی خوب ودقیق بخوانیدویاد بگیرید.

2-سعی کنید متن عربی وترجمه فارسی آیه های دست نوشته خودتان را با توجه به این اینکه آیه یاحدیث درمورد چه موضوعی است‏‏‏‏‏‎‏ ‏‏‏‎‌‎‏‏،خوب یاد بگیریدوبه خاطر بسپارید.

3-تمام اسامی ونام کتاب ها وتاریخ های مهم را،به خاطر بسپارید.

4- آیاتی که ترجمه آن را خودتان نوشته ایدابتدا کنترل وسپس با دقت به خاطر بسپارید .

5-زود به زوددروس خوانده شده رادوره کنیدوتست های آنهاراحداقل یک هفته پس از آخرین دوره بزنید.

6-بهتر است دوره فقط ازروی کتاب درسی خودتان باشد؛چون وقتی مابرای اولین بار ازروی کتاب درسی مطلب راحفظ کرده اید،دقیقا‏ًدر حافظه بینایی شماشکل ورنگ وطرح ومطالب آن صفحه حک می شود؛پس اگردوره هم همیشه ازروی یک منبع باشد،می تواند به یادآوری توسط حافظه بینایی کمک کند.

7-از خواندن جزوات خلاصه شده وگلچین شده بینشبپرهیزید؛زیراخط به خط کتاب مهم هستندومورد سؤال واقع خواهند شد.

8- تعداد سوالات طراحی شده  نیمه اول کتاب  دوره پیش دانشگاهی در مقایسه با نیمه دوم بیشتر است واز حدود 7 سوال این مقطع بین 5 4سوال از نیمه اول کتاب پیش دانشگاهی آمده است

9- درسالهای اخیر بین 14 تا 16 سوال از آیات واحادیث بوده لذا آیات واحادیث توجه ویژه ای می طلبد

10- به رابطه هر آیه با حدیث قبل وبعد آن توجه نمایید

11- به ارتباط تیتر درس با محتوای مطالب ارائه شده درآن درس دقت کنید

12- درقسمت آیات باید مفهوم وپیام آیه ها رایاد بگیرید وحفظ کنید وبهتر است پیام آیه های مهم رادرکنار همان آیه درکتاب درسی یادداشت نمایید برای حفظ کردن آیه ها اولاً باید موضوع مربوط به آیه رابدانید
ثانیاً کلمات مربوط به آن موضوع رادرآیه پیدا کنید وحفظ نمایید (مثل کلمات مربوط به انواع توحید )

13- درقسمت آیات موضوعی مخاطب آیه رابدانید ودرآیات قسمت هایی که بایکدیگر شباهت دارند رایکجا نوشته وبایکدیگر مقایسه نمایید

14- برای مطالعه متن کتاب بهتراست خلاصه نویسی کنید وجهت این کار ازروش کدگزاری وکادربندی استفاده نمایید درمتن کتاب باید به صفات
عالی توجه شودوبه منظور راحتتر شدن درحفظ وفهم مطالب ازنموداربندی استفاده نمایید (مثلاً برای علت ومعلول ها ویاحفظ سخنان واحادیث )

15- قرابت معنایی آیه ومتن وشعرهارافراموش نکنید

16-درآزمون ها بادیدن آیات بدنبال کلمات کلیدی آیه بگردیدنگران نباشید کلمات کلیدی رامی یابید

17- بودجه بندی درس معمولاً سال دوم 9 سوال سال سوم 9 سوال وسال چهارم 7 سوال بوده است  

/ 0 نظر / 16 بازدید