چگونه دروس زبان ، شیمی ، عربی ،فیزیک ، ادبیات ،ریاضی و... را برای کنکور بخوانیم

درس زبان انگلیسی عمومی را برای کنکورچگونه بخوانیم

 

 1. کتاب زبان مخصوصاً پیش دانشگاهی راازابتدا شروع به خواندن نمایید ومعنی لغات راازدیکشنری استخراج نمایید زیرا لغتی که درجمله یاد گرفته می شود وباپیدا کردن به حافظه سپرده شده باشد خیلی عمیقتر وبهتراز لغتی که خارج از جمله با معنی حاضر وآماده حفظ شده باشد درذهن باقی می ماند

 2. تمام بخش های کتاب زبان ازجمله لغات ؛متن ها ؛صورت وپاسخ تمرین ها    و …………….……….. را به دقت باید بخوانید ولغاتش را درآورید نه اینکه به لغات آخرهردرس اکتفا کنید

 3. ازمعلم خود بخواهید تمام تمرینهای کتاب را حل کند

 4.  لغت هاراسعی کنیدبا یک یا چند مترادف انگلیسی به خاطر بسپارید

 5. متوجه باشید لغات مترادف ومتضاد بهتر وراحت تر به خاطر سپرده    می شوند

 6. تست های زبان را به صورت مخلوط بزنید نه به صورت طبقه بندی شده

 7. در هنگام زدن تست گرامر، درک مطلب وچه لغت سعی کنید صورت سوال را ترجمه کنید وازلغات جدید فیش برداری کنید لغات غیرکتاب درسی ارزش فیش برداری ندارد

 8. سعی کنید درگفتگوبادوستان یادر کلاس درس ازلغات انگلیسی استفاده کنید گرچه درابتدا این کار برای شما سخت باشد

 9. درک مطلب های کنکورهای قبل را تمرین وبه روش پاسخ دادن به سوالات آن دقت ویژه ای بنمایید

 10.  به بودجه بندی سئوالات این درس توجه ویژه داشته باشید ودقت کنید که واژگان نقش کلیدی برای موفقیت شما دارد

 11. درصد بالایی ازسؤالات این درس از مقطع پیش دانشگاهی است که گاهی تا 22 سوال از 25 سؤال کل درس می رسد پس به کتاب پیش دانشگاهی توجه جدی داشته باشید

 12. توجه نمایید که اکثریت سوالهای زبان در حد متوسط طراحی می شود

 13. سوالات گرامر در محدوه کتابهای سال سوم وپیش دانشگاهی است

 14. به لغات زیروداخل تصاویر حتما توجه نمایید

 15. معمولا 80 % تستهای واژگان  از پیش دانشگاهی است  و20%یاکمتر باقیمانده از سال سوم است

 16. برای پاسخگویی به سوالات درک مطلب از اطلاعات عمومی خود استفاده نکنید بلکه متن ارائه شده را به صورت کامل بخوانید وسپس پاسخ دهید  ( توجه کنید که برای درک مطلب حدود5 دقیقه زمان دارید البته این وقت بستگی به تعدادمتن هادارد)

 17. سوالات درک مطلب معمولا از خود متن ساده تر هستند

 18. ازوقتهای تلف شده درمسیر رفت وآمد وانتهای شبها برای حفظ لغات زبان استفاده نمایید

 19. برای بهتر جواب دادن به سوالات متن یکبار متن راروزنامه وار(بدون درنظر گرفتن جزئیات ) بخوانید ودرموقع خواندن سوالها سراغ اطلاعات جزئی متن بروید

 20. برای حفظ لغات درحافظه بلندمدت باید ازروشهایی مانندحفظ لغت درقالب یک جمله بامعنای جالب یامروروتکرارهرشب تعداد محدودی لغت استفاده نمایید

 21.  درسهای گرامر راباید به صورت مجزاخواند ویادگرفت ولی به صورت ترکیبی تست بزنید وبه منظورفراگیری گرامر باید خلاصه نویسی انجام دهید

 22. درقسمت درک مطلب ابتدا دوسطر اول آن را بخوانید سپس سوالهای آن رابخوانید ومجدداًبه سراغ بقیه متن بروید

 23. به منظور تسلط برقسمت گرامرازتستهای سراسری سالهای کذشته استفاده نمایید چون اصول کلی ومشخصی دارند

  درس شیمی را برای کنکور چگونه بخوانیم

  1-فصل اول شیمی 2که ساختار اتم رابررسی می کند بهتراست مدل اتمی (تامسون – رادرفورد – بور- کوانتومی )بصورت مقایسه ای مطالعه شود وشباهت ها وتفاوت های مدلها بررسی شود ضمناً درپایان فصل آرایش الکترونی وانرژی یونش بطورکامل بررسی نشده است ونیازبه مطالعه بیشتر ازکتاب دارد.

  2- درفصل دوم ازشیمی 2دانش آموزان باید باجدول تناوبی عناصر آشنایی کامل پیدا کنندوتغییرات (فلز ونافلز- شعاع اتمی –شعاع یونی – الکترونگاتیوی وانرژی یونش وپیوند فلز )رابصورت گروهی ودوره ای بدانند.

  3- درفصل 3 شیمی دو باید کلیه مطالب مربوط به ترکیبات یونی وعواملی ازقبیل (ساختار انرژی شبکه – انرژی آبپوشی و....)رابدانندوبهتراست مبحث چگونگی حلالیت مواد یونی بعداز این بخش موردمطالعه قرارگیرد

  4- درفصل چهارم شیمی 2 بایددانش آموز بطورکامل بامفهوم پیوند – انرژی پیوند –ساختارلوئیس مولکولها-نامگذاری ترکیبات مولکولی نیروی جاذبه بین مولکولی )آشنا شوند.

  5- معمولاً یک تست ازشیمی آلی مطرح می شود وبهتراست دانش آموزان برای مطالعه فصل آخرشیمی 2ابتدافصل آخرشیمی سال اول دبیرستان رامطالعه نمایند.

  6- درآخرشیمی 2 آشنایی باوسایل آزمایشگاهی معمولاً یک سوال کنکور دارد(نام وسیله وکاربردآن)

  7- درفصل اول شیمی 3ابتدا موازنه کردن واکنشها راداریم که موازنه به روش اکسایش وکاهش بهتر است مطالعه شود.

  8- درفصل دوم شیمی 3 محاسبه H  به سه روش باید بخوبی آموخته شودکه معمولاًیک سوال عددی درکنکور مطرح می شوددراین فصل خودی بودن واکنشها ودوعامل آنتالپی وآنتروپی خیلی اهمیت دارد.

  9- درآخر شیمی 3آشنایی دانش آموزان باحلالیت ونمودارانحلال پذیری وانواع غلظت ها کامل می شود ضمناً انواع محلولها تفاوت وشباهت های آنها باید به صورت مقایسه ای مطالعه شود.

  10 –فصل اول شیمی سال چهارم یک تست عددی درمورد سرعت واکنش معمولاً مطرح می شود وپس از آن عوامل موثر برسرعت واکنش ونظریه ها (بحث نمودارانرژی وزمان واکنش )باید مطالعه شود.

  11- درفصل دوم شیمی سال چهارم باید دانش آموزبامفهوم تعادل بخوبی آشنا شود درضمن اطلاع ازتعادل همگن وناهمگن وتوجه به تصاویر ضروری است

  12- برای آشنایی بیشتر بافصل سوم شیمی سال چهارم دانش آموزبایدبا نام اسیدها  وبازها ومقایسه قدرت آنهاوعواملی از قبیل

  Ka, PKaودرجه تفکیک آشنا شود(هیدرولیزیا آبکاف نمکها معمولاً یک تست درکنکور دارد)مطالعه ساختارلوئیس قبل ازاین مبحث مناسب است.

  13- فصل بعدی شیمی سال چهارم که مستقل می باشد ونیازی به اطلاعات قبلی نداردابتداباید مفهوم جدول پتانسیل کاهشی بطور مفهومی دانسته شود تا آنرا درسوال بکار ببرد وبحث الکترولیز – آب فلز کاری – انواع سلولهای الکترولیتی وگالوانی می توانددرکنکور سوال داشته باشد

  14- دانستن روندشعاع –روند انرژی یونش –الکترونگاتیوی درتغییرات گروه ودوره کمک می کند.

  15- درمبحث شیمی آلی دست به تفکیک یزنیدومفاهیم آن را ازشیمی معدنی جدا کنید.

  16-- تست ها را یک جا بزنید ویک جا نیز تصحیح کنید نه اینکه پس از زدن هر تست به سراغ پاسخ های آن بروید

  17- تست هایی که قادر به حل آن نیستید را رها نکنید وبه سراغ نکته کنکوری آن بروید درصورتی که باز نتوانستید حل کنید از صرف زمان برای حل آن نگران نباشید چون مفهومی یاد گرفتن موضوع برای شما مهم است نه سریع یاد گرفتن آن

  18- به تصاویر وآزمایش های حاشیه کتاب توجه ویژه بنمایید.

  19-  پس از خواندن یک مبحث بافاصله حداقل  36 ساعت تست بزنیدنه بلا فاصله وتعداد تست آن به حدی باشد که ملکه ذهن شما شود البته دروس سال چهارم رابلا فاصله تست بزنید

  20- برخی  ازدانش آموزان به جای مطالعه کتاب درسی سراغ جزوه یا نکات فشرده (فلش کارت )می روند که این یک خطای بزرگ است بدانید که مهمترین منبع کنکور کتاب درسی شماست.

  درس عربی رابرای کنکور چگونه بخوانیم
  1. ابتداباید قواعد هردرس راازروی کتاب  وجزوه معلم بخوانید

  2. تمرین های هردرس را بدون نگاه کردن به پاسخ ها حل کنید وتک تک آنهارا درطول حل کردن معنی کنید

  3. بعدازجا افتادن قواعد ؛ متن آن درس راخط به خط بخوانیدوجملات راتجزیه وتحلیل ومعنی نمایید

  4. سعی کنید که معنی کلمات را درجمله یاد بگیرید تابهتر درذهن بماند

  5. سعی کنید تست های درس عربی رابه صورت مخلوط بزنید نه به صورت طبقه بندی شده زیرا مثلا شما وقتی تست مجرورات را می زنید به صورت ناخود آگاه گزینه هایی را انتخاب      می کنید که کسره دارند ومعلوم نمی شود که شما درس را یاد گرفته اید

  6. درهنگام تست زدن سوالها وتک تک گزینه ها رامعنی کنید حتی اگر تست ترجمه نشده باشد وفقط قواعد قواعد را درنظر داشته باشد

  7. درقسمت تعریب وترجمه جهت پاسخ گویی به تست ها نباید کل گزینه رابخوانید واثبات کنید صحیح است یاغلط بلکه باید نشانه گیری کنید یعنی درهرقسمت یک چیز رامثل ضمیر – فعل –حرف و......مدنظر قراداده وگزینه هارابایکدیگر مقایسه کنید

  8. درقسمت درک مطلب ازمتن 4سوال – تشکیل 2سوال واعراب وتحلیل صرفی 3سوال دارد برای زدن تست ها ی متن باید اول همه ی سوالهای متن رابخوانید وسپس درداخل متن به دنبال کلمات کلیدی داخل سوال بگردید ضمناً ازحدس زدن وپیداکردن هم خانواده هم می توانید برای فهمیدن مطلب استفاده نمایید

  9. درقسمت تشکیل فقط باتسلط برقواعد می توانید به سوال ها پاسخ بدهید

  10. به منظورتسلط درقسمت اعراب وتحلیل صرفی باید جمله های کتاب را انتخاب کنید وبه اعراب وتحلیل صرفی آن بپردازید درتست های اعراب جمله رااز اول تاآخرعلامت گزاری نکنیدوفقط کلمات خواسته شده در گزینه ها رااعراب گزاری کنید

  11. درقسمت درک مطلب حتماً برای جواب دادن به سوال های اعراب باید به جمله برگردید ونقش کلمه ی مورد نظررا پیدا کنید واگر به ترکیب تسلط کافی دارید می توانید گزینه های این سوال راازآخر به اول بخوانید این قسمت حدود 8تا9سوال دارد برا ی تسلط، ابتدا تشریحی یاد بگیریدوتمرین کنید وسپس تست بزنید

  12. برای یادگیری قواعد عربی مثل هرزبان دیگر باید خلاصه نویسی کنید ونکته برداری نمایید ازروشهای نمودار شاخه بندی وکدگزاری – اصطلاح سازی وشعر استفاده نمایید

  13. تست های درک مطلب رادرآخر آزمون پاسخ دهید ودرماه آخر قبل ازکنکور هرشب یک درک مطلب سراسری راتمرین کنید

  14. کارگاه ترجمه هردرس ازاهمیت ویژه ای برخوردار است البته به شرط تسلط برنکات دستوری

  15. هنگام بررسی تستهای مرتبط با ترجمه بهتر است به فعل ها – ضمایر – جمع یا مفرد بودن اسم ها واسمیه یافعلیه بودن جمله ها توجه بیشتری بنمایید

  16. درتست های ترجمه توجه به زمان وباب فعل بسیار مهم است وگاهی فعلها درباب های مختلف ازنظرلازم ومتعدی بودن معانی متفاوتی پیدا می کند

   درس فیزیک را برای کنکور چگونه بخوانیم ؟

   1. معمولاً تعداد سؤالات فیزیک به شرح ذیل طراحی می شود :

   2. رشته ریاضی : سال اول 5-4 سوال     

   3.   سال دوم 8-7  سوال                                                       سال سوم 13-11  سوال                                                  سال چهارم  21-20 سوال

   4. رشته تجربی : سال اول 4-3 سوال                                سال دوم 7-6 سوال                 سال سوم 9-8 سوال        سال چهارم  15-13 سوال

   5. در کتاب فیزیک پیش دانشگاهی نیم سال اول مهم تر است و کمی بیش از نصف سهم سؤالات را به خود اختصاص می دهد.

   6. روابط و مفاهیم هر بخش را یادداشت نمایید تا به ارتباط مفهومی مطالب پی ببرید .

   7. تنوع سوالات این درس بسیار زیاد است وتنها با حل مسائل بسیارزیاد ومتنوع می توان به موفقیت دراین درس امیدوار بود بنابراین سعی کنید با حل تمرین به تسلط دست یابید نه با زیاد خواندن چون بخش های زیادی از فیزیک استدلالی است تا حفظ کردنی .

   8. توجه داشته باشید سؤالات کنکور این درس در سال های اخیر به سمت سؤالات تحلیلی گرایش پیدانموده است.

   9. دقت کنید که درک مفاهیم ، مثال ها ، تصاویر و حتی آزمایش های کتاب مهم هستندومی توانند به عنوان سوال مطرح شوند  .

   10.  توجه داشته باشید که گرچه محاسبه ذهنی سرعت شما را افزایش می دهد ولی این شیوه کاملا پر خطاست بنابراین تمامی  مراحل حل یک مسئله را باید یادداشت نمود تاامکان کنترل مراحل حل مساله راداشته باشید                                                                                                                                        8)   برای تسلط در فیزیک سعی کنید توان محاسباتی ریاضی خود را افزایش دهید .وازمطالعات خودخلاصه برداری نمائید

   1. با خواندن هر سؤال یا تست به دنبال نکته کنکوری آن باشید .

   2. تست های سال پایه این درس را حتماً با فاصله حداقل 24 ساعت بزنید تا مطالب آن در ذهن شما تثبیت گرددوبه میزان نگهداری ذهن خود پی ببرید.ولی سال چهارم راهمان روزبزنید

   3. به جای جزوه خوانی و کتاب های کمک آموزشی ابتدا کتاب درسی خود را بخوانید وبرای تکمیل مطلب به سراغ جزوات وکتابهای تست بروید  .

    12)  هرعدد درتست فیزیک حتما بدنبال معنی نمودن یک کمیت است پس  به اعداد تستها توجه ویژه بنمایید )  حتما تبدیل واحد درتستهای فیزیک را فراموش نکنید

    13) درکتاب فیزیک پیش دانشگاهی وفیزیک سال سوم قسمت مغناطیس سوالات ازپیچیدگی کمتری برخوردارهستند حتما تمرین دراین قسمت می تواند کار گشا باشد

    14) پس ازرسیدن به پاسخ حتما یک بار دیگر مسئله را به سرعت مرور کنیم که گزینه عمدتا مضربی از ده بوده یا بگونه ای است که تستها با جواب انحرافی وجود دارد

    15)قدرت محاسبه درحل تستها بسیار مهم است بنابراین سعی شود روابط راقبل از محاسبه ساده کنیم تارسیدن به پاسخ راحت تر انجام پذیرد

    16) آرامش درهنگام خواندن تست ودرست خواندن تست ودرک سوال قبل از اقدام به پاسخ کلید موفقیت دربسیاری از تست ها است لذا موقع مطالعه تستها زیر نکات مهم وکلیدی تست خط بکشید

    17) پس از رسیدن به پاسخ حتما گزینه صحیح رادرپاسخنامه ثبت نمائید وارد نمودن یک باره همه تست امکان خطا رابالا می برد

    18)درانتخاب کتاب تست حتما با مشاورخود مشورت نمائید تاکتاب مطابق توانمندی شما به شما پیشنهاد گردد

    19) قبل از عید الزاما رعایت زمان مهم نیست بلکه قدرت تسلط شما برحل مسئله مهم است پس درصورت افزایش زمان نگران نشوید

    20 ) گاهی  در مطالعات وپس از حل یک تست خود راطراح کنکور فرض نموده واز آن قسمت یک سوال مشابه طرح نمایید

     

    

                     *چگونه ادبیات رابرای کنکوربخوانیم

   1)برای قوی تر شدن قرابت معنایی دراین قسمت باید به مفهوم بیت هایی که می خوانیم توجه کنیم پس برای تمرین بیشتر دراین قسمت بهتراست مفهوم بیت های کتاب درسی راپیداکرده وبابیت های دیگرمقایسه کنید

   اگر درکنکورهای آزمایشی شرکت می کنید بیت های داده شده نکته دارجدیدرادردفترچه جداگانه ثبت نمایید

   2) برای تسلط بیشتر درقسمت زبان فارسی به برخی درس های مهمتر مثل دروس 1و2و3و4و7و9و10و13و15و17توجه بیشتری بنمائید

   3)تست های مربوط به شمردن تکواژراکه به دقت زیادی نیازدارند باید در آزمون ها درپایان پاسخ داد

   4) درقسمت آرایه ها باید به تمام آرایه هامسلط باشید ودراین قسمت به بیت های کتاب اکتفا نکنید

   5) برای حل تست های آرایه ازشیوه حذف گزینه استفاده نمائیدواز آرایه ای شروع کنیدکه به آن تسلط بیشتر داریدوچشم برای پیداکردنش کمتر می چرخد

   6) درقسمت لغت واملاتست هم به صورت ترکیبی وهم به صورت مجزا مطرح می شود برای تسلط دراین قسمت باید حتما معنی لغات راچند بارمرور کنیم لذا لغات رادسته بندی کنید واین لغات راازمتن هایی که درکتاب درسی سنگین ترهستند استخراج ودردفترچه ای جداگانه یادداشت کنید متن های زبان فارسی راهم ازنظر لغت جدی بگیرید

   7) تست های تاریخ ادبیات به مرور زیادی نیاز دارند پس حتما بخصوص پس ازعید وقت ویژه ای می طلبند

   8) توصیه می شود درآزمون ها باتست هایی شروع کنید که جنبه تحلیلی دارندمثل آرایه ها وزبان فارسی لذا توصیه می شود باتست های لغت واملا شروع نکنید

   9)در تقسیم  بندی ساعات مطالعه به بودجه بندی این درس درکنکور های سراسری توجه نمایید

   10) لغات راازآخرکتاب بخوانید وبه معنای دوم وسوم کلمات نیز توجه دقیق تری بنمایید

   11)توجه داشته باشید که تست های املا – قرابت معنایی وآرایه ها بندرت ازکتاب درسی انتخاب می شوند

   12) توجه به بخش اعلام کتاب های ادبیات 2و3بسیار مهم است

   13) دربخش املا باید درمتن به معنی لغت وریشه آن توجه نمایید

   14) دربخش زبان فارسی توجه  به ساختمان واژه بسیار مهم است به اجزاء جمله دقت کنیدوگذر وناگذر بودن فعل ها وتعداد جمله یک متن ازاهمیت ویژه ای برخوردار است

   15) دانش آموزان سال جاری تست های سال چهارم رابه صورت روزانه بزنند وتستهای پایه رابافاصله حداقل 48ساعت بزنند

   16) تست هارا یک جا بزنید ویک جانیز تصحیح نمائیدوتک تک به سراغ پاسخ نامه نروید

   17) دردرس زبان فارسی مبحث گروه های اسمی رادقت نمائید ووابسته های پیشین وپسین آن شناخته شود چون تعداد صفت وموصوف یامضاف ومضاف الیه خواسته می شود

   18- درجمع مکسرها به مفهومی که درزبان عربی به کار می رود توجه نمایید

     کلیدهای  طلایی برای موفقیت در درس ریاضی

   1- بهتراست ریاضی راازسال اول دبیرستان شروع کنیم زیراسنگ بنای علمی  شما          می باشد ولی ازمثال ها شروع کنید بدون توجه به پاسخ یا راه حل آنها که در کتاب درسی نوشته شده است، سپس دست به مقایسه بزنید

   2-  بیش از 99% دانش آموزان، ریاضی راازروی جزوه وکتاب کمک آموزشی    می خوانند نه از روی کتاب درسی خودشان واین یک خطای بزرگ ومصطلح است

   3- سعی کنید تمام متن کتاب را به صورت خط به خط خوانده وکنترل نمائید

   4- تمرین های کتاب درسی را بدون نگاه به حل المسائل، حل نموده وسپس اشکالات خود را از معلمان یا شاگردان برتر یادانشجویان بپرسید درغیر این صورت به دفترچه حل تمرین مراجعه نمائید

   5- سعی کنید آموزش یک مطلب در کلاس درس اتفاق بیفتد ( دقت هوشمندانه وفعال درکلاس ) ویادگیری مطالب آموزشی را به بعد از کلاس ومنزل منتقل نکنید (همواره تصورکنکورپس ازکلاس راداشته باشید)

   6- هیچگاه فرمول ها راحفظ نکنید زیرا بزودی فراموش می کنید، سعی کنید فرمول ها را به صورت کاربردی  یاد بگیرید نه حفظ کردنی

   7- پس از خواندن یک مبحث بافاصله حداقل  24 ساعت تست بزنیدنه بلا فاصله وتعداد تست آن به حدی باشد که ملکه ذهن شما شود البته دروس سال چهارم رابلا فاصله تست بزنید

   8- درنیمسال اول تست ها رابدون زمان بزنید زیرا سرعت دراین دوران برای شما مهم نیست بلکه مفهوم مطلب مهم است

   9- تست ها را یک جا بزنید ویک جا نیز تصحیح کنید نه اینکه پس از زدن هر تست به سراغ پاسخ های آن بروید

   10- تست هایی که قادر به حل آن نیستید را رها نکنید وبه سراغ نکته کنکوری آن بروید درصورتی که باز نتوانستید حل کنید از صرف زمان برای حل آن نگران نباشید چون مفهومی یاد گرفتن موضوع برای شما مهم است نه سریع یاد گرفتن آن

   11- این باور رادر خودتان تقویت کنید که توان شما از کتاب ریاضی بالاتر است زیرااین کتاب برای سطح متوسط دانش آموزان یک جامعه تدوین شده است

   12- هرکار سختی نتیجه ای شیرین بدنبال دارد ویاس ازیادگیری فقط زحمات شمادرسایر دروس راازبین می برد وبه خاطر داشته باشید درکنکور درس هایی که برای اکثریت داوطلبان مشکل است حتی یک تست درست آنها رتبه شما را به سرعت جابجا می کند

   13- کلاس های کنکور این درس یاسایر دروس وقتی ارزشمنداست که پس ازکلاس فرصت کار ومرور روی مطالب آن کلاس را داشته باشید درغیراین صورت فقط هزینه پرداخت نموده اید

         14- برای پاسخ به سؤالات درهرمبحث فقط به آموخته های خودازآن مبحث فکر نکنید بلکه بدانید که ریاضیات یک زنجیره ای است که ازسایر قسمت ها هم می توان برای حل مسائل استفاده نمود پس برای پاسخ سؤالات محدود فکر نکنید ( به عنوان مثال : حل مسائل مماس به جای استفاده از مشتق با استفاده از هندسه )

   15- به منظور تسلط برهندسه پایه بهتراست مباحث مشترک دوکتاب راباهم بخوانید (مثل استدلال وهندسه فضایی ) دراین درس اصل کار تمرینهاومثالهای کتاب درسی است وبه منظور پاسخ گویی تستها کشیدن شکل بسیارراهگشاست

   16- درهندسه تحلیلی که شایدراحت ترین درس سال چهارم است به صورت مفهومی روی آن تمرکز کنید غیرازروابط اصلی کتاب به هیچ رابطه ی دیگری احتیاج نداریم وباتمرین زیاد به تسلط می رسیدرفصل مقاطع که پر مطلب ترین فصل درهندسه تحلیلی است ازروش استاندارد سازی وباکمک شکل به حل مسایل برسید ولی دردوران محورهای مختصات حفظ فرمول کمک می کند چون راه حل مسئله ها باروش کتاب خیلی طولانی می شود

   17- برای پاسخگویی به سوالهای جبر واحتمال وگسسته ابتدا باید صورت سوال رامتوجه شویم تا بتوانیم برای آنها راه حل انتخاب کنیم مثلاًدربخش مجموعه ها رسم نمودارون به حل سئوال ها کمک می کند یادربخش احتمال جمله ی خبری صورت سئوال و فضای نمونه وجمله پرسشی پیشامد تصادفی را معرفی می کند

   18- تمرین های کتاب هندسه1و2 وتحلیلی چندین بار عیناً درکنکور آمده اند پس حتماً آنها راحل کنید وبفهمید

   19- برای حل سوالهای احتمال نیاز به فرمول ندارید بلکه باید روی مبحث آنالیز تسلط داشته باشید وبافکر باز سراغ حل تستهای آن بروید

   20-به منظور تسلط بربخش نظریه اعداد باید مطالب این فصل را برای خود دسته بندی وخلاصه نویسی نمایید وباکمی دقت وتمرکز وحل تمرین های متنوع مرتبط باکتاب روی مفاهیم آن مسلط شوید

    

    

    

    

   درس دین وزندگی را چگونه برای کنکور بخوانیم

     

   1- همه درس های کتاب های دین وزندگی راازسال دوم پایه به سمت پیش دانشگاهی خیلی خوب  ودقیق بخوانیدویاد بگیرید.

    2-سعی کنید متن عربی وترجمه فارسی آیه های دست نوشته خودتان راواین نکته راکه این آیه یاحدیث درمورد چه موضوعی است‏‏‏‏‏‎‏ ‏‏‏‎‌‎‏‏،خوب یاد بگیریدوبه خاطر بسپارید.

    3-تمام اسامی ونام کتاب ها وتاریخ های مهم را،به خاطر بسپارید.

    4- آیاتی که ترجمه آن را خودتان نوشته ایدابتدا کنترل وسپس با دقت به خاطر بسپارید .

    5-زود به زوددروس خوانده شده رادوره کنیدوتست های آنهاراحداقل یک هفته پس از آخرین دوره بزنید.

   6-بهتر است دوره فقط ازروی کتاب درسی خودتان باشد؛چون وقتی شمابرای اولین بار ازروی کتاب درسی مطلب راحفظ کرده اید،دقیقا‏ًدر حافظه بینایی شماشکل ورنگ وطرح ومطالب آن صفحه حک می شود؛پس اگردوره هم همیشه ازروی یک منبع باشد،می تواند به یادآوری توسط حافظه بینایی کمک کند.

    7-از خواندن جزوات خلاصه شده وگلچین شده بینشبپرهیزید؛زیراخط به خط کتاب مهم هستندومورد سؤال واقع خواهند شد.

    8- تعداد سوالات طراحی شده  نیمه اول کتاب  دوره پیش دانشگاهی در مقایسه با نیمه دوم بیشتر است واز حدود 7 سوال این مقطع بین 5 4سوال از نیمه اول کتاب پیش دانشگاهی آمده است

    9- درسالهای اخیر بین 14 تا 16 سوال از آیات واحادیث بوده لذا آیات واحادیث توجه ویژه ای می طلبد

   10- به رابطه هر آیه با حدیث قبل وبعد آن توجه نمایید

   11- به ارتباط تیتر درس با محتوای مطالب ارائه شده درآن درس دقت کنید

    12- درقسمت آیات باید مفهوم وپیام آیه ها رایاد بگیرید وحفظ کنید وبهتر است پیام آیه های مهم رادرکنار همان آیه درکتاب درسی یادداشت نمایید برای حفظ کردن آیه ها اولاً باید موضوع مربوط به آیه رابدانید ثانیاً کلمات مربوط به آن موضوع رادرآیه پیدا کنید وحفظ نمایید (مثل کلمات مربوط به انواع توحید )

    13- درقسمت آیات موضوعی مخاطب آیه رابدانید ودرآیات قسمت هایی که بایکدیگر شباهت دارند رایکجا نوشته وبایکدیگر مقایسه نمایید

    14- برای مطالعه متن کتاب بهتراست خلاصه نویسی کنید وجهت این کار ازروش کدگزاری وکادربندی استفاده نمایید درمتن کتاب باید به صفات عالی توجه شودوبه منظور راحتتر شدن درحفظ وفهم مطالب ازنموداربندی استفاده نمایید (مثلاً برای علت ومعلول ها ویاحفظ سخنان واحادیث )

    15- قرابت معنایی آیه ومتن وشعرهارافراموش نکنید

    16-درآزمون ها بادیدن آیات بدنبال کلمات کلیدی آیه بگردیدنگران نباشید کلمات کلیدی رامی یابید

    17- بودجه بندی درس معمولاً سال دوم 9 سوال سال سوم 9 سوال وسال چهارم 7 سوال بوده است  .

    

    

    

    

    

   

   

   

/ 0 نظر / 432 بازدید