برنامه هفتگی دبیرستان پسرانه کمال در سال تحصیلی94-93

برنامه هفتگی دبیرستان پسرانه  کمال دانشگاه صنعتی اصفهان در سال تحصیلی 94-93

ایام هفته

جلسه

اولA

اول B

اول C

دوم َA

دوم  B

دوم  C

سوم A

سوم B

سوم  C

چهارم A

چهارم  B

چهارم C

شنبه

اول

زبان

ریاضی

اجتماعی

دینی

ریاضی

جغرافیا

جبر

دینی

حسابان

دیفرانسیل

شیمی

فیزیک

دوم

اجتماعی

زبان

ریاضی

جغرافیا

دینی

ریاضی

حسابان

جبر

دینی

شیمی

فیزیک

دیفرانسیل

سوم

ریاضی

اجتماعی

زبان

ریاضی

جغرافیا

دینی

دینی

حسابان

جبر

زبان

دیفرانسیل

شیمی

چهارم

زبان

 

پرورشی

اجتماعی

پرورشی

دینی

جغرافیا

جبر

دینی

فیزیک/آز

دیفرانسیل

گسسته/هندسه

زبان

اجتماعی

زبان

جغرافیا

پرورشی

دینی

دینی

جبر

دینی

یکشنبه

اول

فیزیک

شیمی

زیست

آزمایشگاه

عربی

شیمی

فارسی

هندسه

فیزیک

 

 

 

دوم

شیمی

زیست

فیزیک

شیمی

آزمایشگاه

عربی

فیزیک

فارسی

هندسه

 

 

 

سوم

زیست

فیزیک

شیمی

عربی

شیمی

آزمایشگاه

هندسه

فیزیک

فارسی

 

 

 

دوشنبه

اول

ورزش

دینی

ریاضی

ریاضی

هندسه

ادبیات

حسابان

تاریخ

زبان

گسسته

دیفرانسیل

هندسه

دوم

ریاضی

ورزش

دینی

ادبیات

ریاضی

هندسه

زبان

حسابان

تاریخ

دیفرانسیل

هندسه

گسسته

سوم

دینی

ریاضی

ورزش

هندسه

ادبیات

ریاضی

تاریخ

زبان

حسابان

هندسه

گسسته

دیفرانسیل

چهارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گسسته

دیفرانسیل

هندسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هندسه

گسسته

سه شنبه

اول

فارسی

دینی

آزمایشگاه

ورزش

زبان

فیزیک

ادبیات

فیزیک

شیمی

 

 

 

دوم

آزمایشگاه

فارسی

دینی

فیزیک

ورزش

زبان

شیمی

ادبیات

فیزیک

 

 

 

سوم

دینی

آزمایشگاه

فارسی

زبان

فیزیک

ورزش

فیزیک

شیمی

ادبیات

 

 

 

چهارشنبه

اول

ریاضی

عربی

پرورشی

فارسی

آمار

شیمی

عربی

حسابان

ورزش/انفور

فارسی

فیزیک

معارف

دوم

پرورشی

ریاضی

عربی

شیمی

فارسی

آمار

حسابان

ورزش/انفور

عربی

فیزیک

معارف

فارسی

سوم

عربی

اجتماعی/زبان

ریاضی

آمار

شیمی

فارسی

ورزش/انفور

عربی

حسابان

معارف

فارسی

فیزیک

چهارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فیزیک

زبان

دیفرانسیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

اول

ادبیات

فیزیک

شیمی

دفاعی/دینی

فیزیک

ریاضی

هندسه

قیزیک/آز

شیمی/ آز

فیزیک

زبان

شیمی

دوم

شیمی

ادبیات

فیزیک

فیزیک

ریاضی

پرورشی/دفاعی

فیزیک /آز

شیمی/آز

هندسه

شیمی

فیزیک

زبان

سوم

فیزیک

شیمی

ادبیات

ریاضی

جغرافیا/دفاعی

فیزیک

شیمی/آز

هندسه

فیزیک/جبر

زبان

شیمی

فیزیک

 

/ 0 نظر / 48 بازدید