خدایا حضوری عطا کن که در آن غفلت

خدایا چشمی ده که فقط تو را ببینم

خدایا گوشی ده که فقط کلام تو را بشنوم

خدایا حضوری ده که فقط در محضر تو باشم

خدایا قلبی ده که فقط جای تو باشد

خدایا زبانی ده که فقط حق را بگوید

خدایا دستی ده که فقط دستگیر بندگان تو باشد

خدایا پایی ده که فقط در راه تو قدم بردارد

خدایا ذائقه‌ای ده که فقط حلاوت بندگی تو را بچشد

خدایا عمری ده که فقط در راه تو صرف شود

خدایا علمی ده که معرفت به تو را زیاد کند

خدایا علمی عطا کن که در آن گمراهی نباشد

خدایا حافظه‌ای عطا کن که در آن نسیان نباشد

خدایا زبانی عطا کن که در آن لغو نباشد

خدایا همنشینی عطا کن که در آن ملامت نباشد

خدایا حضوری عطا کن که در آن غفلت نباشد

خدایا عزتی عطا کن که در آن ذلت نباشد

خدایا دلی عطا کن که در آن غیر نباشد

خدایا چشمی عطا کن که در آن کوری نباشد

خدایا نوری عطا کن که در آن ظلمت نباشد

خدایا رحمتی عطا کن که در آن نقمت نباشد

خدایاحلالی عطا کن که در آن حرام نباشد

 خدایا قُربی عطا کن که در آن بُعد نباشد

خدایا حلاوتی عطا کن که در آن تلخی نباشد

خدایا بندگی عطا کن که در آن عصیان نباشد

خدایا عمری عطا کن که در آن اندوه نباشد

خدایا زندگی عطا کن که در آن حسرت نباشد

خدایا هدایتی عطا کن که در آن سرگردانی نباشد

خدایا آرامشی عطا کن که در آن نگرانی نباشد

خدایا رضایتی عطا کن که در آن منیت نباشد

خدایا توانی عطا کن که در آن عجز نباشد

(مناجات نامه تبیان)

/ 0 نظر / 13 بازدید