چگونه درس زیست شناسی را برای کنکور مطالعه کنیم

زیست شناسی را برای کنکورچگونه بخوانیم1-    برای یادگیری زیست شناسی ابتدا زبان این علم رابفهمید
وباآن آشنا شوید وسعی کنید علایم اختصاری مثل FSH.RNAراکاملاً
بفهمید زیرا به واسطه این علامت های اختصاری برقراری ارتباط مفهومی بامطالب کاملاً
ساده وسریع می شود

2-    به تمام بخشهای کتاب (متن – تصاویر – خودآزمایی – تفکر نقادانه –فعالیتها – زیرنویسها وبیشتربدانیدها) توجه نمایید

3-    به جدولها ی کتاب ها توجه کنید ومواردمغایرومشابه آنهارا استخراج نمایید

4-    سعی کنید خواندن زیست راازسال دوم شروع کنید وسپس به سمت سال
چهارم پیش برویدزیرا سنگ بنای علمی شماست

5-    بخش زیادی از دانش آموزان ازمواجهه باکتاب درسی هراس دارند وترجیح می دهند ازجزوه یاکتاب کمک آموزشی استفاده نمایند فراموش نکنیم که مهمترین منبع طراحی سوالهای کنکور کتابهای درسی شماست

6-    سعی کنید تمام متن کتاب را به صورت کلمه به کلمه خوانده وکنترل نمایید آموخته های خودرا با آموخته های قبلی پیوند دهید (از خلاصه نویسی غفلت نکنید)

7-    برای یادگیری اصطلاحات ازتداعی سازی استفاده نمایید ومهم نیست که این تداعی ها جدی ومربوط باشد

8-    به قواعد واصول موجود درنام گزاریها دقت کنید مثل پسوند آز درلیپاز که بیانگر رابطه میان آنزیم ومواد هدف هستند

9-    سعی کنید ازقاعده کدگزاری برای ماندگاری مراحل یااصطلاحات استفاده نمایید مثل پمات (پروفاز- متافاز- آنافاز-تلوفاز)

10-برای یادگیری بهتر درس زیست شناسی ازقاعده دسته بندی وشاخه بندی استفاده کنید

11-ساختار حاکم برکتاب زیست شناسی براساس استدلال استقرایی (
ازجز به کل رسیدن ) است لذا به چگونگی تدوین کتاب جهت یادگیری توجه نمایید

12-سعی کنید آموزش یک مطلب در کلاس درس اتفاق بیفتد (دقت هوشمندانه وفعال درکلاس) سپس آموخته های خودرا درمنزل مورد آزمایش قراردهید (همواره تصورآزمون یا کنکور پس ازکلاس راداشته باشید )

13- استفاده از قاعده مرورهای مکرر می تواند درتثبیت مطالب به شما کمک کند لذا به قاعده مرور استاندارد (1-3-5-8-15) توجه نمایید

14-دروس پایه زیست را به فاصله 36ساعت پس ازمطالعه تست بزنید ولی سال چهارم راهمان روز تدریس تست بزنید وتعداد آن به حدی باشد که ملکه ذهن شماگردد

15-تستهارا یک جا بزنیدویک جا نیز تصحیح نمایید نه اینکه پس اززدن هرتست به سراغ پاسخنامه بروید

16-تستهای که قادر به پاسخگویی آنها نیستید رارها نکنید وازصرف زمان برای حل آنها نگران نشوید سعی کنید نکته کنکوری یاکلیدی آن رااستخراج نمایید

17-بخشی ازداوطلبان کنکور باتصور حفظی بودن این درس به شیوه حفظی بااین درس برخورد می نمایند درصورتی که بخشهای زیادی ازاین درس مفهومی واستدلالی است تاحفظ کردنی 18- کلاسهای
کنکور این درس یاسایر دروس  وقتی ارزشمند است که پس ازکلاس فرصت کار ومرور راداشته باشید

19-سعی کنیدبرای پاسخگویی به سوالات ازسایر آموخته هااستفاده نمایید ومحدود فکر نکنید (مثل  حل مسایل ژنتیک جمعیت به وسیله آموخته های ژنتیک مندل )

20-برای مطالعه فصلهای زیست به پیشنیازهای هرمبحث توجه نمایید مثلاً فصل 1و2زیست چهارم ---------پیشنیاز آن (فصل 5 سال سوم )

فصل 8 زیست چهارم ----------پیشنیازآن( فصل 2 سال دوم )

فصل 10و11زیست چهارم ------- پیشنیاز آن(6و7 سال سوم )

فصل 5 زیست چهارم -------پیشنیاز آن (فصل 8سال سوم )

فصل 9 سال سوم -------- پیشنیاز(فصل 6و7 سال سوم )

21-به فصلهای مفهومی زیرتوجه ویژه بنمایید سال دوم -2و6 سال سوم ----4 ا  9           
سال چهارم-- 1و2و5و 8  22-سعی کنید تمام مطالب مربوط به موضوع یا یک واژه راکه درکتابهای مختلف می خوانید یکجا جمع آوری نمایید ودرکنارهم بخوانید

/ 0 نظر / 23 بازدید