چگونه زبان انگلیس را برای کنکور سراسری بخوانیم

درس زبان انگلیسی عمومی را برای کنکورچگونه بخوانیم

 

1-  کتاب زبان مخصوصاً پیش دانشگاهی راازابتدا شروع به خواندن نمایید ومعنی لغات
راازدیکشنری استخراج نمایید زیرا لغتی که درجمله یاد گرفته می شود وباپیدا کردن به
حافظه سپرده شده باشد خیلی عمیقتر وبهتراز لغتی که خارج از جمله با معنی حاضر
وآماده حفظ شده باشد درذهن باقی می ماند

2-  تمام بخش های کتاب زبان ازجمله لغات ؛متن ها ؛صورت وپاسخ تمرین ها    و …………….……….. را به دقت باید بخوانید ولغاتش را درآورید نه اینکه به لغات آخرهردرس اکتفا کنید

3- ازمعلم خود بخواهید تمام تمرینهای کتاب را حل کند

4-   لغت هاراسعی کنیدبا یک یا چند مترادف انگلیسی به خاطر بسپارید

5-   متوجه باشید لغات مترادف ومتضاد بهتر وراحت تر به خاطر سپرده می شوند

6-  تست های زبان را به صورت مخلوط بزنید نه به صورت طبقه بندی شده

7-  در هنگام زدن تست گرامر، درک مطلب وچه لغت سعی کنیدصورت سوال را ترجمه کنید وازلغات جدید فیش برداری کنید لغات غیرکتاب درسی ارزش فیش برداری ندارد

8-  سعی کنیددرگفتگوبادوستان یادر کلاس درس ازلغات انگلیسی استفاده کنید گرچه درابتدا این کار برای شما سخت باشد

9-  درک مطلب های کنکورهای قبل را تمرین وبه روش پاسخ دادن به سوالات آن دقت ویژه ای بنمایید

10-  به بودجه بندی سئوالات این درس توجه ویژه داشته باشید ودقت کنید که واژگان نقش کلیدی برای موفقیت شما دارد

11-  درصد بالایی ازسؤالات این درس از مقطع پیش دانشگاهی است که گاهی تا 22 سوال از 25 سؤال کل درس می رسد پس به کتاب پیش دانشگاهی توجه جدی داشته باشید

12-  توجه نمایید که اکثریت سوالهای زبان در حد متوسط طراحی می شود

13- سوالات گرامر در محدوه کتابهای سال سوم و چهارم است

14- به لغات زیروداخل تصاویر حتما توجه نمایید

15- معمولا 80 % تستهای واژگان  از پیش دانشگاهی است  و20%یاکمتر باقیمانده از سال سوم است

16- برای پاسخگویی به سوالات درک مطلب از اطلاعات عمومی
خود استفاده نکنید بلکه متن ارائه شده را به صورت کامل بخوانید وسپس پاسخ دهید  ( توجه کنید که برای درک مطلب حدود5 دقیقه زمان دارید البته این وقت بستگی به تعدادمتن هادارد)

17- سوالات درک مطلب معمولا از خود متن ساده تر هستند

18- ازوقتهای تلف شده درمسیر رفت وآمد وانتهای شبها برای حفظ لغات زبان استفاده نمایید

19-  برای بهتر جواب دادن به سوالات متن یکبار متن راروزنامه وار(بدون درنظر گرفتن جزئیات ) بخوانید ودرموقع خواندن سوالها سراغ اطلاعات جزئی متن بروید

20- برای حفظ لغات درحافظه بلندمدت باید ازروشهایی مانندحفظ لغت رقالب یک جمله بامعنای جالب یامروروتکرارهرشب تعداد محدودی لغت استفاده نمایید

21-  درسهای گرامر راباید به صورت مجزاخواند ویادگرفت ولی به صورت ترکیبی تست بزنید وبه منظورفراگیری گرامر باید خلاصه نویسی انجام دهید

22- درقسمت درک مطلب ابتدا دوسطر اول آن را بخوانید سپس سوالهای آن رابخوانید ومجدداًبه سراغ بقیه متن بروید

23-   به منظور تسلط برقسمت گرامرازتستهای سراسری سالهای کذشته استفاده نمایید چون اصول کلی ومشخصی دارند

 

/ 0 نظر / 239 بازدید