چگونه درس عربی برای کنکور سراسری مطالعه کنیم

درس
عربی رابرای کنکور چگونه بخوانیم

1-   ابتداباید قواعد هردرس راازروی کتاب  وجزوه معلم بخوانید

2- تمرین های هردرس را بدون نگاه کردن به پاسخ ها حل کنید وتک تک آنهارا درطول حل کردن معنی کنید

3-   بعدازجا افتادن قواعد ؛ متن آن درس راخط به خط بخوانیدوجملات راتجزیه وتحلیل ومعنی نمایید

4-  سعی کنید که معنی کلمات را درجمله یاد بگیرید تابهتر درذهن بماند

5-   سعی کنید تست های درس عربی رابه صورت مخلوط بزنید نه به صورت طبقه بندی شده زیرا مثلاشما وقتی تست مجرورات را می زنید به صورت ناخود آگاه گزینه هایی را انتخاب  می کنید که کسره دارند ومعلوم نمی شود که شما درس را یاد گرفته اید

6-      درهنگام
تست زدن سوالها وتک تک گزینه ها رامعنی کنید حتی اگر تست ترجمه نشده باشد وفقط
قواعد قواعد را درنظر داشته باشد

7-  درقسمت تعریب وترجمه جهت پاسخ گویی به تست ها نباید کل گزینه رابخوانید واثبات کنید صحیح است یاغلط بلکه باید نشانه گیری کنید یعنی درهرقسمت یک چیز رامثل ضمیر – فعل –حرف و......مدنظر قراداده وگزینه هارابایکدیگر مقایسه کنید

8-   درقسمت درک مطلب ازمتن 4سوال – تشکیل 2سوال واعراب وتحلیل صرفی
3سوال دارد برای زدن تست ها ی متن باید اول همه ی سوالهای متن رابخوانید وسپس
درداخل متن به دنبال کلمات کلیدی داخل سوال بگردید ضمناً ازحدس زدن وپیداکردن هم
خانواده هم می توانید برای فهمیدن مطلب استفاده نمایید

9-  درقسمت تشکیل فقط باتسلط برقواعد می توانید به سوال ها پاسخ بدهید

10-  به منظورتسلط درقسمت اعراب وتحلیل صرفی باید جمله های کتاب را انتخاب کنید وبه اعراب وتحلیل صرفی آن بپردازید درتست های اعراب جمله رااز اول تاآخرعلامت گزاری نکنیدوفقط کلمات خواسته شده در گزینه ها رااعراب گزاری کنید

11- درقسمت درک مطلب حتماً برای جواب دادن به سوال های اعراب باید به جمله برگردید ونقش کلمه ی مورد نظررا پیدا کنید واگر به ترکیب تسلط کافی دارید می توانید گزینه های این سوال راازآخر به اول بخوانید این قسمت حدود 8تا9سوال دارد برا ی تسلط، ابتدا تشریحی یاد بگیریدوتمرین کنید وسپس تست بزنید

12-  برای یادگیری قواعد عربی مثل هرزبان دیگر باید خلاصه نویسی کنید ونکته برداری نمایید
ازروشهای نمودار شاخه بندی وکدگزاری – اصطلاح سازی وشعر استفاده نمایید

13-  تست های درک مطلب رادرآخر آزمون پاسخ دهید ودرماه آخر قبل ازکنکور هرشب یک درک مطلب سراسری راتمرین کنید

14-  کارگاه ترجمه هردرس ازاهمیت ویژه ای برخوردار است البته به شرط تسلط برنکات دستوری

   15-  هنگام بررسی تستهای مرتبط با ترجمه بهتر است به فعل ها – ضمایر – جمع یا مفرد بودن اسم ها واسمیه یافعلیه بودن جمله ها توجه بیشتری بنمایید

16-  درتستهای ترجمه توجه به زمان وباب فعل بسیار مهم است وگاهی فعلها درباب های مختلف ازنظرلازم ومتعدی بودن معانی متفاوتی پیدا می کند

 

 

/ 0 نظر / 103 بازدید