درس پژوهی نظریه ای برای بهسازی عمل

پژوهش های نگارنده نشان می دهدکه توجه به راهبردهای زیر، کارگزارانه آموزشی را برای انجام دادن این مهم یاری می کند :

     

  1.  فرصت های گفت و گو و گردهمایی در محیط های غیر رسمی را از بیش از پیش برای معلمان فراهم کنید.
  2.  شبکه های ارتباطی اثربخشی برای سهیم شدن آموزگاران در ایده ها و تجربه های یکدیگر سازمان کنید.
  3. نقش هریک از شرکت کنندگان را در نشست های آموزشی، حرفه ای و پژوهشی، به ویژه اموری که مانند درس پژوهی از لحاظ ماهیت مشارکتی است  به روشنی معین کنید.
  4. از زبان مشترک برای تبیین ایده های یکدیگر استفاده و صبر کنید تا فهم جمعی از آن چه بیان می شوند، شکل گیرد.
  5. به فرایندها و پیامدهای (نتایج عینی ) برنامه های نوسازی آموزش به صورت هماهنگ و موزون توجه نشان دهید.
  6.  زمینه ها،هدف ها و برنامه های عمل مشترک را به روشنی تبیین کنید.
  7. برای توانمند سازی معلمان، در جست و جوی چشم اندازها و ارزش های مشترک و ایده های قابل انتقال به فرایندهای آموزش و یادگیری باشید.
  8.  برای ترویج فرهنگ تعامل، گفت و گو و مشارکت، به شیوه های تازه ای مانند کاهش سلسله مراتب سازمانی برای سازمان دهی امور بیندیشید.
  9.  توجه کنید که به سازی مستمر آموزش، به ترویج الگوهای اثربخش آموزشی نیاز دارد و تغییر سناریو های آموزشی امری زمان براست.
  10.  به سازی آموزش تنها به پرورش توانایی های فردی معلم محدود نمی شود. تجدید نظر در روش های تدریس و تاکید بیشتر بر روش های آموزش و یادگیری گروهی و مشارکتی لازم است.

به کارگیری این راهبردها به ترویج درس پژوهی در فرایند گسترش این ایده یاری می دهد که آموزش، امری فرهنگی است.

بنابراین لازم است کارگزاران و پژوهشگران آموزشی هم زمان با توانمند سازی معلم به راهبرهای لازم برای تغییر سناریوهای آموزشی و فرهنگ مدرسه بیندیشند. پس به مدیران آموزشی توصیه می شود،به معلمان کمک کنند تا به تدریج درهای کلاس درس خود را به روی همکاران خود بگشایند، آن ها را به مشاهده ی فرایند تدریس خود دعوت کنند، پس از تدریس با آن ها درباره ی کلاس درس و روش تدریس خود گفت وگو کنند و در تجربه های یکدیگر برای به سازی تدریس سهیم شوند. در مرحله ی بعد طرح درس مشترکی طراحی و با مشارکت فعال یکدیگر و همکاران پژوهشگران آموزشی آن را اجرا و بازبینی کنند.

 به این ترتیب، کارگزاران و پژوهش گران آموزشی در چرخه ی یادگیری (تبیین مسئله، طراحی، عمل، بازاندیشی و یادگیری ) فعالی قرار می گیرند که به بهسازی سناریو های آموزشی کمک می کند.

 منبع: رشد آموزش ابتدایی آذر ماه 91 -تبیان

/ 0 نظر / 33 بازدید